22 กรกฎาคม 2562 ระดมอากาศยาน 24 ลำ ทำฝนหลวง

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/841352

หน่วยฝนหลวง 11 แห่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระจายอยู่ทุกภาค คือ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก ลพบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ สระแก้ว สุราษฎร์ธานี และมีฐานเติมสารฝนหลวง อีก 2 ฐาน ที่จังหวัดระยอง และนครสวรรค์  อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 22 ลำ
-เครื่องบิน Caravan จำนวน 11 ลำ
-เครื่องบิน Casa จำนวน 7 ลำ
-เครื่องบิน Super King Air จำนวน 2 ลำ
-เครื่องบิน CN-235 จำนวน 2 ลำ
นอกจากนี้ ยังมีอากาศยานของกองทัพอากาศ จำนวน 2 ลำ คือเครื่องบิน BT-67 เป้าหมายในระยะเร่งด่วนนี้ คือ การเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โทร. 0 2109 5100 – 18 หรือ www.royalrain.go.th